Algemene voorwaarden MERVIELDE NV

 

Algemene Voorwaarden NV MERVIELDE

TITEL I: Algemeen Artikel 1: Toepassing

Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen de NV MERVIELDE en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een ondernemer dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning daartoe door de NV MERVIELDE, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen.

 

De niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Beide partijen zullen onmiddellijk het nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige die de oorspronkelijke intentie van partijen benadert.

 

Artikel 2: Hoedanigheid van de NV MERVIELDE

 

Afhankelijk van de concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn één of meerdere van de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Titel I is steeds van toepassing.

Titel II is van toepassing voor zover de NV MERVIELDE ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder. NV MERVIELDE zal geacht worden als vervoerder op te treden voor zover zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren.

Titel III is van toepassing voor zover de NV MERVIELDE enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport.

Titel IV is van toepassing voor zover de NV MERVIELDE ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als commissionair-expediteur dan wel in diens opdracht douaneverrichtingen stelt.

Titel V is van toepassing voor zover de NV MERVIELDE activiteiten van tankreiniging ontwikkelt.

Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt door de NV MERVIELDE zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor de NV MERVIELDE het voordeligst is toepassing verkrijgen.

 

Artikel 3: zekerheden- pand- en retentierecht

 1. De NV MERVIELDE is te allen tijde gerechtigd betalingswaarborgen of voorschotten te vragen en de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat die waarborgen of voorschotten werden ontvangen
 2. De NV MERVIELDE zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan de NV MERVIELDE verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.
 3. Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.
 4. Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door de NV MERVIELDE vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal de NV MERVIELDE de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze.
 5. Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de NV MERVIELDE volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag.
 6. Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door de NV MERVIELDE ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.

Artikel 4: Schuldvergelijking

 1. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de NV MERVIELDE schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de NV MERVIELDE ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op de NV MERVIELDE hebben. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
 2. Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard.
 3. De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet- limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.
 4. Voor zover een contractspartij van de NV MERVIELDE een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe de NV MERVIELDE te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.

 

Artikel 5: Ontbinding

 1. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de NV MERVIELDE zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen. Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft de NV MERVIELDE het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren, dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van de NV MERVIELDE.
 2. Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep doet beroep doet op de bepalingen van artikel XX.39 WER e.v. of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, dan wel indien de contractspartij het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt.
 3. Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast.
 4. ​​​​​​​Voor zover de NV MERVIELDE enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij de partij die gebruik maakt van de Wet d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, zal deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van de NV MERVIELDE een einde nemen, en zal deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van deze titel.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar op de rekening van NV MERVIELDE uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting.
 2. De contractspartij is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs, zelfs indien hij de NV MERVIELDE verzoekt de prijs te innen bij een derde.
 3. Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van de NV MERVIELDE.
 4. Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door de NV MERVIELDE worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan de expediteur verschuldigd is.
 5. De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de NV MERVIELDE haar rekening brengt.
 6. ​​​​​​​Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 7. ​​​​​​​Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de NV MERVIELDE van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten (bijvoorbeeld de kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat) niet uit.
 8. ​​​​​​​Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 9. ​​​​​​​Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van de NV MERVIELDE, zal dit enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan de NV MERVIELDE bezorgd wordt.

 

Artikel 7: Opdrachten

 1. Voor zover de planning van enige activiteiten aan de NV MERVIELDE toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele opdrachten uiterlijk 72 uur vooraf per mail, dan wel fax, aan de NV MERVIELDE worden meegedeeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien opdrachten slechts na 72 uur voorafgaand aan de verzending / het transport / de opslag worden meegedeeld kan de NV MERVIELDE op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is middels schriftelijke opdrachten gehouden tot het aanleveren van afdoende gegevens omtrent de in te plannen activiteit.
 4. Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is de NV MERVIELDE op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover de NV MERVIELDE door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. De NV MERVIELDE en alle contractspartijen verplichten zich tot strikte geheimhouding ten opzichte van derden, ten aanzien van de volledige inhoud van tussen hen gesloten overeenkomsten, alsmede ten aanzien van informatie verkregen in het kader van de overeenkomst met de andere partij gesloten, met uitzondering van de informatie die aan bevoegde overheidsinstanties moet worden verstrekt op basis van een wettelijke verplichting en met uitzondering van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering. Geen partij zal gebruik maken van het logo, een handelsmerk of handelsnaam van de andere partij, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De informatieverstrekkende partij blijft eigenaar van de informatie en geen enkel (gebruiks-)recht, titel of aandeel in de informatie inclusief intellectuele eigendom wordt aan de andere partij verstrekt.
 2. In het kader van deze vertrouwelijkheidsclausule dienen alle partijen verplichtingen ervan op te leggen aan hun aangestelden, rechtsopvolgers, gemachtigde vertegenwoordigers, verbonden ondernemingen en in het algemeen aan elke derde waarmee in gelijk welke vorm een relatie hebben en met wie ze om welke reden ook de vertrouwelijke informatie zouden delen.
 3. Ingeval van niet-naleving van deze vertrouwelijkheidsclausule zal op verzoek van een van partijen en bij ontstentenis van een akkoord daarover tussen hen, door de bevoegde rechtbank een deskundige worden aangesteld. Deze deskundige zal de opdracht krijgen de verliezen te bepalen als gevolg van het doorbreken van de vertrouwelijkheid. De beslissing van de deskundige is definitief en bindend voor partijen.

 

Artikel 9: Rechtskeuze en bevoegdheid

In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de NV MERVIELDE bevoegd. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

 

Artikel 10: Vertaling

De Nederlandstalige versie van huidige voorwaarden is de originele en primeert op de vertaling ervan ingeval van mogelijke tegenstrijdigheid of verschillen in interpretatie ervan.

 

Titel II: Vervoer

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Onverminderd enige andere dwingende bepaling zijn op elke vervoersopdracht en haar uitvoering, ongeacht of het een nationaal dan wel internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk transport betreft, de dwingende bepalingen van het CMR- verdrag van toepassing.

Wanneer de NV MERVIELDE ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder of commissionair vervoerder zijn op elke transportopdracht en haar uitvoering, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bovendien ook deze algemene transportvoorwaarden, van toepassing evenals de bepalingen op de volgende contractuele documenten:

 1. De vrachtbrief, opgesteld volgens de bepalingen van het CMR-verdrag
 2. Desgevallend de orderbevestiging
 3. Desgevallend de offerte(s) met bijlage(n)

Andersluidende transportvoorwaarden en voorschriften van de opdrachtgever, de afzender of de geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

De opdrachtgever maakt zich sterk voor zijn contractanten , de verlader en de geadresseerde, dat deze kennis hebben van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de NV MERVIELDE zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

Bij ontstentenis van regelingen in deze voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden voor het Wegvervoer UPTR-FEBETRA-TLV van toepassing waarbij ingeval van tegenstrijdigheid tussen de gezegde documenten en deze voorwaarden, deze laatste primeren.

Een tijdelijke afwijking tussen de NV MERVIELDE en een opdrachtgever van de bedingen van deze voorwaarden in de wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen ervan te allen tijde blijven gelden.

Het niet uitoefenen door de NV MERVIELDE van enig recht of verweermiddel dat haar in deze voorwaarden wordt verleend, zal nooit kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of verweermiddel.

 

Artikel 2. Definities

 1. De “NV MERVIELDE”: MERVIELDE NV, met maatschappelijke zetel te 9940 Monumentstraat 13, ondernemingsnummer 0421.064.033.
 2. “offerte”: elke aanbieding of elk document uitgaande van de NV MERVIELDE met opgave van diensten en/of prijzen, in welke vorm ook.
 3. “orderbevestiging”: document uitgaande van de NV MERVIELDE waarin hetzij de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte, hetzij de transportopdracht van de Opdrachtgever bevestigd wordt.
 4. “goederen”: de te vervoeren goederen.
 5. “opdrachtgever”: de partij die de NV MERVIELDE gelast met het vervoeren van goederen.
 6. “afzender”: deze wordt geacht dezelfde te zijn als de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever

heeft gemeld dat voor rekening van een derde gewerkt wordt.

 1. “geadresseerde”: diegene aan wie de NV MERVIELDE krachtens de opdracht de goederen moet leveren.
 2. “vrachtprijs”: de vergoeding door een vervoer gegeven op basis van de initiële informatie gegeven door de opdrachtgever of de op basis van gewichtsverschillen door de NV MERVIELDE aangepaste prijs.
 3. “drempel”: de feitelijke en fysische ingang van de bedrijfsterreinen van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde, al dan niet begrensd en/of aangeduid door borden, afsluitingen, poorten of andere materialen om terreinen af te bakenen.
 4. “werkdagen”: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, alsmede alle

wettelijk erkende feestdagen in België.

 1. “laadplaats”: plaats waar de goederen of een container door de NV MERVIELDE of door een vervoerder in opdracht van de NV MERVIELDE moeten worden opgehaald en/of waar ze door een derde worden geladen.
 2. “losplaats”: plaats waar de goederen of een container door de NV MERVIELDE of door een vervoerder in opdracht van de NV MERVIELDE moeten worden afgeleverd en/of waar ze worden gelost door een derde.
 3. “verlader”: de gemandateerde van de afzender die in naam en voor rekening van de afzender de goederen of een container materieel aan MERVIELDE of een vervoerder handelend in opdracht van MERVIELDE, meegeeft.
 4. “ontlader”: de door de geadresseerde gemandateerde onderneming die de goederen of een container in naam en voor rekening van de geadresseerde materieel in ontvangst neemt.
 5. “depot”: verzamelplaats van lege containers, waar MERVIELDE of de vervoerder in opdracht van MERVIELDE of de vervoerder, hetzij in eigen beheer, hetzij in opdracht van de afzender containers moet ophalen en/of afleveren in het kader van het overeengekomen vervoer.
 6. “said to contain”: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van de vervoerder om de aard/hoeveelheid/innerlijke staat van de goederen na te kijken.
 7. “tankwagen”: een voertuig en/of tankoplegger al dan niet gebouwd om vloeistoffen, gassen, poedervormige of korrelige stoffen te vervoeren en uitgerust met één of meer tanks, alsmede de door de vervoerder ter beschikking gestelde toebehoren, waaronder het laad- en losmateriaal.
 8. “schade”: beschadiging, vernietiging, gehele of gedeeltelijke vermissing of verlies van de zaak

niet zijnde een verlies ontstaan door ijkverschillen gelegen binnen de toleranties.

 1. “contaminatie”: een vermenging en/of besmetting met een vreemde stof.
 2. “laadtijd”: de periode gelegen tussen het overeengekomen tijdstip waarop de (tank)wagen wordt aangeboden bij de afzender, c.q. het afhaaladres en het tijdstip waarop de (tank)wagen door de afzender c.q. het afhaaladres is vrijgegeven voor vertrek.
 3. “lostijd”: de periode tussen het overeengekomen tijdstip waarop de (tank)wagen wordt aangeboden bij de geadresseerde c.q. het afleveradres tot het moment waarop de (tank)wagen door de geadresseerde c.q. het afleveradres is vrijgegeven voor vertrek.
 4. “CMR”: het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, het Protocol bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg van 5 juli 1978 en de Belgische Wet betreffende het vervoer van zaken over de weg van 15 juli 2013 met inbegrip van de wijzigingen.
 5. “Algemene voorwaarden voor het wegvervoer”: de algemene voorwaarden voor het wegvervoer zoals uitgewerkt door de beroepsfederaties UPTR-TLV-FEBETRA.

 

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes gelden louter als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht tenzij schriftelijk anders vermeld. Zij houden geenszins een opdrachtaanvaarding of een verplichting in.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn offertes voor transportdiensten één maand geldig vanaf de datum van hun afgifte.
 3. Ingeval van wijzigingen in kosten als gevolg van niet door haar te beïnvloeden factoren, behoudt de NV MERVIELDE zich het recht voor om aangeboden tarieven tussentijds aan te passen.
 4. Mondelinge opdrachten zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of indien zij door MERVIELDE in uitvoering zijn genomen.

 

Artikel 4: Transportopdrachten

 1. Transportopdrachten dienen schriftelijk gegeven te worden. Telefonische opdrachten worden pas als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging ervan en mits uitdrukkelijke aanvaarding door de NV MERVIELDE.
 2. De transportopdrachten dienen zo volledig mogelijk te zijn en dienen, behoudens de wettelijk verplicht opgelegde vermeldingen, minimum volgende gegevens te bevatten: het type container en nummer – indien reeds gekend bij boeking – , de pincode, de douanestatus, het zegelnummer, de kaai, de terminal of het depot, de omschrijving van de aard van de goederen, hun gewicht, het aantal colli, de speciale kenmerken, zoals een asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal, de specifieke draagpunten, de gevaarlijke producten, de datum waarop container moet ingeleverd zijn vrij van kosten en eventuele bijkomende instructies.
 3. Speciale kenmerken, zoals een asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal, specifieke draagpunten, gevaarlijke producten, zullen steeds opgegeven worden. Zij dienen voldoende op voorhand in het bezit te zijn van de NV MERVIELDE teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd.
 4. Indien het door de NV MERVIELDE aangewende voertuig ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever, zal de kostprijs hiervan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.
 5. In het geval van annulatie van een order:​​​​​​​
 • na 14u00 daags voordien : is de contractspartij 75% van de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door de NV MERVIELDE uitgestelde kosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • op de dag van de rit zelf : is de contractspartij 100% van de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door de NV MERVIELDE uitgestelde kosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Afzender/Verlader

 

 1. Informatieverplichtingen
  1. Algemeen

De afzender is verplicht om tijdig alle documenten die krachtens de wet of reglementaire bepalingen de goederen moeten vergezellen of die vereist zijn voor de goede uitvoering van het vervoer, bij de vracht te voegen. Voor zover de NV MERVIELDE de documenten niet zou ontvangen, behoudt zij zich het recht voor om het transport te annuleren, met recht op schadevergoeding overeenkomstig artikel 4.5 van de deze voorwaarden.

Indien het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zou leiden tot enige aansprakelijkheid van de NV MERVIELDE ten aanzien van derden, uit welke oorzaak ook, zal de afzender gehouden zijn om de NV MERVIELDE te vrijwaren voor alle schade en kosten die daaruit zouden voortvloeien, ongeacht de keuze van de NV MERVIELDE om het transport al dan niet te annuleren. De NV MERVIELDE of desgevallend de aangestelde vervoerder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht.

Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de afzender, bij wie ze kunnen worden verhaald.

Alle exemplaren van de CMR-vrachtbrief moeten ter beschikking gesteld worden van de chauffeur zodat deze laatste voorbehoud en/of opmerkingen kan maken.

 

​​​​​​​​​​​​​​Transport van tankwagens en tankcontainers

De afzender draagt er zorg voor dat de NV MERVIELDE vooraf in het bezit is van de gegevens voorkomende op de CMR-vrachtbrief en alleszins minstens van:

 • deze betreffende de (technische) beladings- en lossingsfaciliteiten en de voor de belading en lossing verder relevante omstandigheden van afzender en geadresseerde;
 • deze die de aard, gedraging en behandeling van de vervoerde goederen aangeven;
 • deze betreffende de gewenste staat van de tankwagen en de toebehoren;
 • deze vereist ingevolge wettelijke voorschriften;
 • de Safety data sheet van het te vervoeren product.

 

2. ​​​​​​​​​​​​​​ Tankcontainertransport

De afzender/verlader draagt er zorg voor dat de NV MERVIELDE tijdig en vooraf in het bezit is van de gegevens voorkomende op de CMR-vrachtbrief en alleszins van minstens de volgende gegevens:

 1. type container en nummer;
 2. pincode, douanestatus, zegelnummer, kaai, terminal of depot;
 3. datum waarop de container moet geleverd zijn;
 4. eventuele bijkomende instructies;
 5. een verklaring waarin het gewicht van de te vervoeren container(s) en zijn (hun) lading wordt vermeld;
 6. de Safety data sheet van het te vervoeren product.

 

3. ​​​​​​​​​​​​​​Vereisten betreffende laad- en losplaats

De afzender zal zorgen voor een onbelemmerde en veilige toegang van de NV MERVIELDE, de aangestelde vervoerder of onderaannemer tot de laad-en losplaats, dit ongeacht of de afzender eveneens de verlader of geadresseerde is. De afzender staat ervoor in dat de laad- en losplaats in alle opzichten veilig, geschikt en steeds toegankelijk en berijdbaar is voor het materieel noodzakelijk voor de behandeling en het transport van de goederen, zelfs in geval van hoge gronddrukken. Zo zal de ondergrond van de losplaats moeten kunnen weerstaan aan een minimale aslast van 12 ton. De afzender zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de laad- en losplaats, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, adequaat en volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit houdt onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende in:

 1. de laad- en losplaats moet vlak, ruim en voldoende verhard zijn;
 2. bij de belading van een nachttransport zal de chauffeur een veilige plek toegewezen krijgen waar hij kan wachten tot het transport kan of mag vertrekken. De NV MERVIELDE noch de aangestelde vervoerder of onderaannemer is gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de laad- en losplaats en dergelijk onderzoek, indien het niettemin plaatsvindt, bevrijdt de afzender niet van zijn aansprakelijkheid in verband met de slechte staat van de laad- of losplaats. Alle kosten of schade in hoofde van de NV MERVIELDE, de aangestelde vervoerder of onderaannemer zouden ontstaan als gevolg van de ongeschiktheid van de laad- of losplaats zoals het geval waarin laden en/of lossen onmogelijk blijkt, inbegrepen deze van eventuele immobilisatie van het voertuig zullen door de afzender vergoed worden.

De verplaatsing van het voertuig binnen en het parkeren van het voertuig met het oog op het laden of lossen op het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van deze laatsten. De NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies en desgevallend lading en/of lossing weigeren indien deze naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden, de chauffeur, zijn voertuig of de in gevaar brengen.

Indien er op het afgesproken ogenblik van de aflevering geen bevoegde persoon ter plaatse is, wordt de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder geïnstrueerd om de te leveren goederen ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder op gelijk welke wijze gecommuniceerd wordt aan de Afzender voor het vervoer en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

 

​​​​​​​​​​​​​​4. Vereisten betreffende de goederen, hun staat en het laden en lossen.

​​​​​​​Algemeen

De afzender/verlader stelt de te vervoeren goederen op het overeengekomen tijdstip ter beschikking voor vervoer op de overeengekomen laadplaats.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender/verlader, resp. de geadresseerde. De NV MERVIELDE draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens ingeval de afzender/verlader uitdrukkelijk heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van artikel 8 lid 3 CMR, blijft de afzender/verlader verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender/verlader zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

​​​​​​​​​​​​​​Tanktransport met tankwagen of tankcontainer

De afzender/verlader dient voor aanvang van de belading de tank(s) en de eventuele voor het betrokken vervoer geschikte toebehoren visueel te (doen) inspecteren. Op verzoek van de afzender/verlader overhandigt de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder aan de afzender/verlader een reinigingsattest van de tank. Het vervolgens verlenen door de afzender/verlader van de toestemming tot beladen, betekent dat de staat en toestand van de tank zonder voorbehoud door de afzender worden aanvaard.

Indien overeengekomen werd dat gezien de aard van de te vervoeren goederen en die van de voorafgaande lading geen reinigingsattest vereist is en een attest van voorgaande lading voldoet , betekent dat de staat en toestand van de tank zonder voorbehoud door de afzender worden aanvaard.

De afzender/verlader uitsluitend verantwoordelijk voor het bedienen van de laad- en losinstallaties en voor het laden van de juiste hoeveelheid, rekening houdende de capaciteit van de tankwagen en/of - container, van het juiste product uit de juiste landtank.

De afzender/geadresseerde dient met het oog op het lossen van de vervoerde goederen de juiste tank met voldoende capaciteit te voorzien om de lading van de tankwagen of tankcontainer volledig te lossen. De NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder is niet gehouden die capaciteit voor het lossen te controleren en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten die ontstaan als gevolg van dergelijke onvoldoende capaciteit. De afzender zal de NV MERVIELDE vergoeden voor alle kosten indien een eventuele restlading opnieuw moet vervoerd worden en/of elders gelost, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

​​​​​​​​​​​​​​5. Overige bepalingen

 1. Indien naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht een waarborg moet afgegeven worden ten gunste van enige derde, zal dit gebeuren door de Afzender, voor diens risico en kosten.
 2. De afzender is verantwoordelijk voor het aanbrengen en aanzuiveren van de douanedocumenten zowel voor import als voor export. De NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder zal geen verantwoordelijkheid nemen voor het aanbrengen en aanzuiveren van douanedocumenten. De NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de documenten niet beschikbaar zijn op kaai. In het geval er door de douane een inbreuk werd vastgesteld waarbij de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder betrokken partij is, zal de afzender steeds onmiddellijk contact opnemen met de NV MERVIELDE en alle informatie verstrekken zodat de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder desgevallend ten volle zijn rechten van verdediging kan uitoefenen naar de betrokken douanediensten. Indien de afzender toch een minnelijke schikking met de douaneadministratie zou aangegaan zijn met miskenning van boven vernoemde rechten van de NV MERVIELDE of de vervoerder, kunnen de financiële en andere gevolgen door de afzender achteraf niet ten laste van de NV MERVIELDE of de aangestelde vervoerder worden gelegd.

 

Artikel 6: Instructies

De aangestelden van de NV MERVIELDE kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de NV MERVIELDE verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

 • de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (art. 23 en 25 CMR)
 • de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
 • de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
 • een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR). - instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

 

Artikel 7: Immobilisatietijden

 1. De NV MERVIELDE is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.
 2. ​​​​​​​Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder twee uur laden en twee uur lossen voor zijn rekening neemt waarbij de berekening gebeurt op basis van de boordcomputers van de NV MERVIELDE, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. ​​​​​​​Na afloop van deze twee uur is de NV MERVIELDE gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd voortvloeien. Deze vergoeding wordt berekend per begonnen schijf van 15 minuten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De NV MERVIELDE is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid vervoerder

 1. De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.
 2. ​​​​​​​Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

 

Artikel 9: Vergunning

Wanneer de NV MERVIELDE in het kader van de organisatie van een vervoer enige vergunning dient aan te vragen, treedt zij steeds op in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Zodoende gaat de NV MERVIELDE slechts een middelenverbintenis aan.

 

Artikel 10: Vrachtprijs en vervoerskosten

 1. Tenzij door de NV MERVIELDE anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen inclusief de kosten voor cleaning, autowegentol, ferrykosten, 2 uren vrij laden en 2 uren vrij lossen, doch met uitsluiting van eventuele andere kosten en brandstoftoelagen die het voorwerp zullen uitmaken van een aparte overeenkomst tussen partijen. De tarieven zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst met de afzender belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen, douanerechten, inklaringskosten, autowegentol, ferrykosten, brandstoftoeslagen in binnen- of buitenland zouden worden ingevoerd of verhoogd of wisselkoersveranderingen de kostprijs voor de NV MERVIELDE zouden doen toenemen, is deze laatste gerechtigd om de aangerekende prijs in evenredigheid met deze toename te verhogen.
 3. De afzender is gehouden betaling van de vrachtprijs en vervoerskosten, zelfs indien hij de NV MERVIELDE verzoekt die te innen bij de geadresseerde. In laatste geval zijn afzender en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.

 

Artikel 11: Gevaarlijke goederen

 1. In het geval van het ophalen van een container, tankcontainer of tankwagen met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de NV MERVIELDE vooraf alle informatie zoals voorzien te ontvangen van de afzender zodat de omschrijving op de CMR, etiketten, signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR-verdrag.
 2. In geval van het afzetten van een container of tankcontainer met gevaarlijke goederen op een terminal of depot dient de afzender of de door hem aangestelde verlader er voor te zorgen dat de omschrijving op de CMR-vrachtbrief, de etiketten, de signalisatie, e.d. conform zijn aan het ADR- verdrag.

 

Titel III: Opslag en behandeling van goederen Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene logistieke voorwaarden van de NV MERVIELDE zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst van toepassing telkens wanneer de NV MERVIELDE enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport alsook van zodra de NV MERVIELDE optreedt als logistiek dienstverlener en in die hoedanigheid één of meer van volgende niet limitatief opgesomde handelingen verricht: ontvangst, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend- gereed maken, facturering, met betrekking tot goederen alsmede de hiermee verband houdende informatie- uitwisseling en het beheer daarvan, douane opdrachten, transport en expeditie.

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de opdrachtgever, de afzender of de geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Bij ontstentenis van regelingen in deze voorwaarden zijn de Algemene Logistieke Voorwaarden UPTR- FEBETRA-TLV-KVBG-VLV, en/of de Algemene Belgische Expeditie voorwaarden van toepassing waarbij ingeval van tegenstrijdigheid tussen de gezegde documenten en deze voorwaarden, deze laatste primeren.

Een tijdelijke afwijking tussen de NV MERVIELDE en een opdrachtgever van de bedingen van deze voorwaarden in de wijze van uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen ervan te allen tijde blijven gelden.

Het niet uitoefenen door de NV MERVIELDE van enig recht of verweermiddel dat haar in deze voorwaarden wordt verleend zal nooit kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of verweermiddel.

 

Artikel 2. Definities

 1. De “NV MERVIELDE”: MERVIELDE NV, met maatschappelijke zetel te 9940 Monumentstraat 13, ondernemingsnummer 0421.064.033.
 2. “offerte”: elke aanbieding of elk document uitgaande van DE NV MERVIELDE met opgave van diensten en/of prijzen, in welke vorm ook.
 3. “orderbevestiging”: document uitgaande van DE NV MERVIELDE waarin hetzij de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte, hetzij de logistieke opdracht van de Opdrachtgever bevestigd wordt.
 4. “goederen”: de te behandelen of te verhandelen goederen.
 5. “opdrachtgever” wordt verstaan de partij die de NV MERVIELDE gelast met een logistieke opdracht.
 6. “werkdagen”: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, alsmede alle

wettelijk erkende feestdagen in België.

 1. “verlader”: de gemandateerde van de afzender van goederen.
 2. “afzender”: deze wordt geacht dezelfde te zijn als de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever heeft gemeld dat voor rekening van een derde gewerkt wordt.
 3. “geadresseerde”: diegene aan wie DE NV MERVIELDE krachtens de opdracht de Goederen moet leveren.
 4. “logistieke dienstverleningsovereenkomst”: de overeenkomst waarbij DE NV MERVIELDE zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Logistieke Dienstverlening.
 5. “logistieke dienstverlening”: alle overeengekomen prestaties van welke aard ook die verband houden met de behandeling en distributie van goederen zo onder meer doch niet beperkt tot ontvangst, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzend-gereed maken, facturering, met betrekking tot goederen alsmede de hiermee verband houdende informatie- uitwisseling en het beheer daarvan, douane-opdrachten, transport en expeditie. Onder geen beding wordt hieronder fiscale vertegenwoordiging begrepen.
 6. “logistiek centrum”: de ruimte(n) waar de logistieke dienstverlening plaats vindt.
 7. “logistieke dienstverlener”: de NV MERVIELDE die de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en uit dien hoofde logistieke dienstverlening verricht.
 8. “bijkomende werkzaamheden” : overeengekomen werkzaamheden, niet overeengekomen bij

het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening.

 1. “inontvangstneming”: het moment waarop de NV MERVIELDE zich als logistieke dienstverlener de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij onder de hoede en het beheer van de NV MERVIELDE als logistieke dienstverlener blijven.
 2. “aflevering”: het moment waarop de geadresseerde zich de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan worden gemaakt, en waarna zij niet langer onder de hoede en

het beheer van de NV MERVIELDE als logistieke dienstverlener verblijven.

 1. “stockverschil”: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de NV MERVIELDE als logistieke dienstverlener zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
 2. “Expeditie-voorwaarden”: de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden zoals opgemaakt door de Nationale Confederatie der Expediteurs van België VZW en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder nummer 0090237.
 3. “Algemene Logistieke Voorwaarden”: de voorwaarden opgesteld door de beroepsfederaties UPTR-FEBETRA-TLV-KVBG-VLV, neergelegd bij de Griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland op 9 oktober 2015.
 4. “ABAS-KVBG-voorwaarden”: de algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen.

 

Artikel 3. Offertes

3.1  Offertes gelden louter als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht tenzij schriftelijk anders vermeld. Zij houden geenszins een opdrachtaanvaarding of een verplichting in.

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn offertes voor logistieke diensten drie maanden geldig vanaf de datum van hun afgifte.
  2. Ingeval van wijzigingen in kosten als gevolg van niet door haar te beïnvloeden factoren, behoudt de NV MERVIELDE zich het recht voor om aangeboden tarieven tussentijds aan te passen.
  3. Mondelinge opdrachten zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of indien zij door DE NV MERVIELDE in uitvoering zijn genomen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgever

  1. De opdrachtgever zal tijdig, uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden, diensten of activiteiten aan de NV MERVIELDE:
   • schriftelijk alle gegevens verstrekken betreffende de goederen evenals de behandeling ervan waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang zijn voor de uitvoering van de logistieke dienstverlening. Zo zal de opdrachtgever onder meer meedelen (niet limitatief): soort, aantal, gewicht, productinformatie, toestand en gevarenklasse (explosief, ontvlambaar, oxiderend, corrosief, toxisch, radioactief, drukgevoelig, enz.) stofidentificatienummer(s), verpakkingsgroep, verpakkingskarakteristieken, het eventueel door de opdrachtgever gewenste specifieke ladingzekeringspatroon
   • in de door de NV MERVIELDE gewenste vorm alle gegevens ter beschikking stellen die de NV MERVIELDE stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
   • alle onderrichtingen en alle beperkingen mede delen in verband met de bescherming, de behandeling of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen (ontvlampunt, vriespunt, stolpunt, producttemperatuur, dauwpunt, verkleuring, vochttolerantie, polymerisatie, enz).

*        de Safety data sheet van het te vervoeren product overmaken.

 

​​​​​​​2. In de offertes van de NV MERVIELDE zullen onder meer vermeld worden:

 • wijze waarop en termijn binnen welke inkomende en uitgaande transporten geboekt worden;
 • de openingsuren van de opslagplaatsen;

Bij ontstentenis van vermelding gelden volgende regels:

 • Inkomende en uitgaande transporten dienen geboekt te worden via het slot boeking systeem, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
  • Het lossen van inkomende transporten en het laden van uitgaande transporten moet aangevraagd worden uiterlijk 48 uur voorafgaand aan gezegde handeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • De openingsuren van de opslagplaatsen: vanaf 8u tot 12u en vanaf 13u tot 17u.
  • Voor de gevaarlijke goederen is de opdrachtgever gehouden alle documenten en instructies zoals deze vermeld staan in de conventies en voorschriften in dit verband zoals ADR, ADNR, IMDG, MSDS-fiches,… aan de NV MERVIELDE te verstrekken of mede te delen. De opdrachtgever garandeert dat goederen in overeenstemming zijn met de REACH-reglementering zoals uiteengezet in EU-verordening nr. 1907/2006 d.d. 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
  • De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de NV MERVIELDE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden die van hem dan wel van derden afkomstig zijn (zoals onder meer het registratienummer van de producten zoals voorzien door het Europees agentschap voor chemische stoffen).
  • De NV MERVIELDE heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tot het moment dat de opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan.
  • Voor zover door het niet-tijdig dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen, van gegevens en/of bescheiden, de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende

extra kosten en schade voor rekening van de opdrachtgever.

 1. 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen letsel die de NV MERVIELDE, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard van de goederen.
  1. De opdrachtgever is verplicht de NV MERVIELDE te informeren over de vergunningen desgevallend nodig voor de uitoefening van zijn activiteiten.
  2. De opdrachtgever moet de overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, tenminste verpakt in een geschikte, voldoende en transport-zekere verpakking, vergezeld van een begeleidend document en de overige krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking stellen van de NV MERVIELDE, tenzij partijen hierover schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
  3. De opdrachtgever zal naast de overeengekomen prijs voor de logistieke dienstverlening binnen de gestelde betalingstermijn ook de door de NV MERVIELDE gemaakte kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden en de door de NV MERVIELDE in het kader van artikel 5.6 uitgestelde werkzaamheden vergoeden.
  4. De opdrachtgever zal de NV MERVIELDE vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de aard of een eigenschap van de goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de goederen, een handelen of nalaten door de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de opdrachtgever gebruik maakt.
  5. De opdrachtgever staat in voor het hem door de NV MERVIELDE ter beschikking gestelde materieel. De opdrachtgever verklaart dat hij de mogelijkheid heeft gehad om de installaties en het materiaal van de NV MERVIELDE voorafgaand aan het contract dan wel de levering van de goederen te hebben kunnen inspecteren en deze geschikt te hebben bevonden. De opdrachtgever verklaart dat zijn goederen niet van aard zijn om directe dan wel indirecte schade te berokkenen aan de installaties en het materiaal van de NV MERVIELDE.
  6. De opdrachtgever is gehouden bij het einde van de logistieke dienstverleningsovereenkomst de zich nog bij de NV MERVIELDE bevindende goederen uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst in ontvangst te nemen, en dat na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.

De opdrachtgever is er toe gehouden om, bij het einde van het contract, op zijn verantwoordelijkheid en risico alsook op zijn kosten de installaties en het materiaal te laten reinigen Voor hetgeen na beëindiging van de  logistieke dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid ten opzichte van de NV MERVIELDE, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  1. De opdrachtgever moet elke aanpassing van tarieven aanvaarden met betrekking tot het maken van uitgaven en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die niet gekend zijn op het ogenblik van de ondertekening van de logistieke dienstverleningsovereenkomst of de aanvang van de uitvoering van een logistieke opdracht en die de opdrachtgever ook zou gehad hebben indien de opdrachtgever de in die overeenkomst of opdracht vermelde activiteiten voor eigen rekening zou uitoefenen.
  2. Bij aanvang van de logistieke dienstverleningsovereenkomst worden de modaliteiten bepaald van de automatische indexatie van de tarieven, aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, zoals gepubliceerd op de website van de FOD Economie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. De opdrachtgever dient tegen kostprijs aan de NV MERVIELDE de kosten te betalen van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. De opdrachtgever is verplicht één of meerdere contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de NV MERVIELDE. Indien de opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen, wordt degene die namens de opdrachtgever de logistieke dienstverleningsovereenkomst heeft ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.

Artikel 5. Verplichtingen van de NV MERVIELDE

  1. De NV MERVIELDE zal de overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoersdocument en de overige door de opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in ontvangst nemen en ze in dezelfde staat als die waarin ze ontvangen werden, dan wel in de overeengekomen staat, afleveren. Indien de primaire verpakking van de te vervoeren goederen niet stevig genoeg is voor een veilig transport en de verpakker in gebreke gebleven is de verpakking te verstevigen zullen de goederen bijkomend omhuld worden met een voldoende stevige verpakking met het oog op voldoende veilige ladingzekering. De kosten hiervan zullen in dat geval bijkomend ten laste gelegd worden van de opdrachtgever.
  2. Bij ontstentenis van een overeengekomen termijn voor inontvangstneming of aflevering dienen de overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden binnen de termijn welke de NV MERVIELDE redelijkerwijze nodig heeft te rekenen vanaf het moment dat de inontvangstneming dan wel de aflevering wordt verzocht. Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.
  3. De NV MERVIELDE zal de goederen in ontvangst nemen, eventueel voorbehoud aanbrengen op het vervoerdocument met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid en er de opdrachtgever over inlichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.
  4. De NV MERVIELDE zal één of meerdere contactpersonen aanwijzen en daarvan opgave doen aan de opdrachtgever. Bij verzuim een of meer contactpersonen aan te duiden, wordt degene die namens de NV MERVIELDE de logistieke dienstverleningsovereenkomst heeft ondertekend, geacht contactpersoon te zijn
  5. De NV MERVIELDE is verplicht ervoor te zorgen dat de opslag en behandeling van de goederen geschiedt in gepaste ruimtes, in voorkomend geval voorzien van de nodige vergunningen. Elke wijziging van het overeengekomen logistiek centrum zal aan de opdrachtgever gemeld worden.
  6. De NV MERVIELDE dient zich ten aanzien van de goederen te gedragen als een goed huisvader en indien dit noodzakelijk zou zijn tot behoud van de goederen op kosten van de opdrachtgever, alle redelijke maatregelen te nemen, ook diegene die niet rechtstreeks voortvloeien uit het verlenen van logistieke diensten. Indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bij het achterwege blijven van zulke maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of beschadiging van de goederen zelf, van andere goederen die de NV MERVIELDE onder zich houdt (van derden dan wel eigen) of van de opslagruimte of voor dood of letsel van personen of dieren, kan de NV MERVIELDE voor rekening van de opdrachtgever alle maatregelen nemen die het noodzakelijk acht, daaronder begrepen de vernietiging van de goederen.
  7. De NV MERVIELDE bevestigt zijn verantwoordelijkheid zoals die voortvloeit uit de toepassing van huidige voorwaarden te hebben verzekerd bij een erkende verzekeringsmaatschappij volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.
  8. De NV MERVIELDE zal de aanwezigheid van de opdrachtgever of van de door hem aangestelde personen moeten toelaten in de ruimtes of terreinen waar de goederen zich bevinden, doch uitsluitend op hun eigen risico en alleen gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:
   1. gebeurt in aanwezigheid van (een afgevaardigde van) de NV MERVIELDE;
   2. van tevoren werd medegedeeld en goedgekeurd;
   3. plaatsvindt volgens het huishoudelijk reglement van het betreffende logistiek centrum;
   4. gebeurt met naleving van de in het logistiek centrum en/of op de terreinen van de NV MERVIELDE geldende veiligheidsvoorschriften.
   5. De NV MERVIELDE is gehouden toe te zien op de goede werking van het materieel dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de logistieke dienstverleningsovereenkomst.
   6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de verbintenissen van de NV

MERVIELDE als logistieke dienstverlener onder toepassing van huidige voorwaarden een inspanningsverbintenis en kunnen zij in geen geval als resultaatsverbintenis geïnterpreteerd worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten veroorzaakt door hemzelf en personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen voorwerp van de logistieke dienstverleningsovereenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in artikel 4.1. van deze voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte, voldoende en transport-zekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de NV MERVIELDE te verrichten. Wanneer de NV MERVIELDE daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden niet is nagekomen, is de opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis verantwoordelijk.
 3. Indien de opdrachtgever herhaaldelijk niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de NV MERVIELDE, onverminderd het recht tot vergoeding van schade, de logistieke dienstverleningsovereenkomst opzeggen nadat hij de opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 4. De opdrachtgever moet de goederen voorwerp van de logistieke dienstverleningsovereenkomst adequaat verzekeren en minstens tegen brand, blikseminslag, ontploffing, inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en diefstal. De opdrachtgever en diens verzekeraar dienen in dat geval afstand te doen van verhaal jegens de NV MERVIELDE en alle derden.
 5. De opdrachtgever is na een schadegeval verantwoordelijk voor de ophaling en de behandeling van de beschadigde goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in artikel 5.8 van deze voorwaarden. Hij is bovendien gehouden alle kosten te betalen die veroorzaakt zijn door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de NV MERVIELDE

 1. Indien door de NV MERVIELDE ontvangen goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de opdrachtgever en/of geadresseerde worden afgeleverd, is de NV MERVIELDE behoudens overmacht en het hierna bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of verlies aansprakelijk in zover dit het gevolg is van een fout of nalatigheid van de NV MERVIELDE, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers. De opdrachtgever draagt hierbij de bewijslast.
 2. De NV MERVIELDE is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht in opdracht van de opdrachtgever.
 3. De NV MERVIELDE is niet aansprakelijk in geval van o.a. diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking en verborgen gebreken, huur- en staangelden (demurrage and detention), en overmacht.
 4. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade opzettelijk werd veroorzaakt door het bestuur van de NV MERVIELDE. Zijn zulke bedragen niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met een absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.
 5. Indien de NV MERVIELDE de logistieke dienstverlening en/of bijkomende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht, vraagt hij vervolgens instructies aan de opdrachtgever en is hij, onverminderd het bepaalde in 7.1. van dit artikel, verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten voor de opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten. Wanneer de opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de NV MERVIELDE de logistieke dienstverlening en/of bijkomende werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is de NV MERVIELDE voor deze kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de logistieke dienstverleningsovereenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de NV MERVIELDE voor deze kosten maximaal 750 euro per gebeurtenis bedragen.
 6. DE NV MERVIELDE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en opdrachten, verstrekt door of aan andere personen dan die bedoeld in artikel 5.4. van deze voorwaarden.
 7. Indien de NV MERVIELDE herhaaldelijk niet zou voldoen aan zijn substantiële verplichtingen, kan de opdrachtgever, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade hoger omschreven, de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst opzeggen nadat hij de NV MERVIELDE schriftelijk per aangetekend schrijven aan de algemene directie een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en deze laatste bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Ingeval dit voorzien wordt in de logistieke dienstverleningsovereenkomst is de NV MERVIELDE ter vergoeding van de als gevolg van de opzegging ontstane schade een vergoeding verschuldigd beperkt tot een maximum in genoemde overeenkomst te bepalen. Indien dergelijke vergoeding niet in de logistieke dienstverleningsovereenkomst werd bedongen, wordt de opdrachtgever geacht hiervan vanaf te hebben gezien en in dat geval is geen vergoeding door de NV MERVIELDE verschuldigd.
 8. De NV MERVIELDE is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de goederen zelf. Zo is aansprakelijkheid uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.
 9. De eventuele schade, verliezen en/of stockverschillen zullen één maal per jaar geëvalueerd worden. In geval van een positief verschil zal geen schadevergoeding gevraagd worden. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weggeboekt.

In geval van een negatief verschil zal geen schadevergoeding betaald worden indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale jaarvolume. Bij gebreke hiervan geldt een percentage van 0,1% van het totale jaarvolume dat het onderwerp is van de logistieke dienstverleningsovereenkomst. Onder jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen. In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal de NV MERVIELDE aan de opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door de opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor stockverschillen is beperkt zoals hoger voorzien. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot in ontvangstneming door de NV MERVIELDE.​​​​​​​

De NV MERVIELDE kan overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de belanghebbende bij de lading af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit. De NV MERVIELDE kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de opdrachtgever. In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de belanghebbende bij de lading geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking moeten gesteld worden van de belanghebbende bij de lading onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal de NV MERVIELDE recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden. In geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde ervan, zal een eenvoudige mededeling van verkoop gericht worden aan de belanghebbende bij de lading. Indien deze laatste hierop niet binnen 2 werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan. In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling gericht worden aan de belanghebbende bij de lading. Er kan worden verkocht indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen.

 

Artikel 8: Verjaring

Alle vorderingen waartoe de logistieke dienstverleningsovereenkomst aanleiding geeft met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 werkdagen na aflevering.

Artikel 9: Duur en beëindiging

 1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen geldt dat de logistieke dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.
 2. Indien een van de partijen herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan de andere partij, de overeenkomst tot logistieke dienstverlening opzeggen nadat hij schriftelijk per aangetekend schrijven aan de algemene directie (zaakvoeder, gedelegeerd bestuurder,…) een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en de andere partij bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van vereffening, betalingsonmacht en/of faillissement en/of een andere vorm van collectieve schuldenregeling van een der partijen is heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder

 

 

nadere ingebrekestelling te ontbinden.

  1. Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering door de logistieke dienstverlener, kan de ontbinding van de logistieke dienstverleningsovereenkomst slechts betrekking hebben op de toekomst en is de opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
  2. In geval van overmacht welke langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is tot het vorderen van vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding.

 

Titel IV: Expeditie- en douaneverrichtingen

Alle douane- en expeditieverrichtingen die de NV MERVIELDE stelt, worden beheerst door de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden zoals opgemaakt door de Nationale Confederatie der Expediteurs van België VZW en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder nummer 0090237 die in bijlage A aan deze voorwaarden worden gevoegd.

 

Titel V: Tankreiniging

Alle verrichtingen van tankreiniging die de NV MERVIELDE stelt, worden beheerst door de CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden zoals opgemaakt door de Commissie Tankcleaning van de Belgische Federatie van Tankreinigers die in bijlage B aan deze voorwaarden worden gevoegd.​​​​​​​

Bijlagen:

 

 1. Algemene Belgische Expeditievoorwaarden

 

 1. CTC algemene tankreinigingsvoorwaarden